Python Cheetah Notları ---------------------- . Kurulacak paketler python-cheetah . Basit bir Cheetah Template kullanımı. #!/usr/bin/python #-*- coding:utf-8 -*- from Cheetah.Template import Template # Web template dosyalarinin bulundugu klasor. WEB_TEMPLATES = '/home/emrah/web/templates' if __name__ == '__main__': # Template icindeki degiskenlerin degerlerini belirle. tmplist = { 'alan1' : 5, 'alan2' : True, 'alan3' : ['mavi', 'kırmızı', 'yeşil'], 'alan4' : 'deger4'} # Template dosyasina degerleri verip olusan ciktiyi al. tmpl = Template(file="%s/test.tmpl" % (WEB_TEMPLATES), searchList=tmplist) print('%s' % (tmpl)) . Template dosyası örneği. #encoding UTF-8 #include "header.html" #if $alan2 True #else False #end if #for $renk in $alan3: ${renk} #end for ## satir atlamadan #for $renk in $alan3: ${renk} #slurp #end for #set veri4 = alan4 ${veri4}